مسیرها

مسیرها

مسیرهای سرویس دهی شرکت " آریا سفر آسیا مشهد " و ساعت حرکت از مبداء مشهد

مشهد به تهران :  15:00 -  17:00 -  19:00 -  20:00

مشهد به کرج :   16:30  -  19:30  -  21:30

مشهد به اردبیل:   14:00 -  15:00

مشهد به اراک :   14:00

مشهد به مقاصد :  چابهار :  12:00   خاش:  12:00    سراوان:  14:00 

مشهد به مقصد رشت :   13:00   -   14:00

مشهد به مقصد بابل : 7:00  -  8:00  -  10:30  -  14:00  -  15:00  -  16:00  -  18:00  -  19:00  -  20:00

مشهد به بردسکن : از 5:00صبح الی 17:00

مشهد به رفسنجان : 14:30     سیرجان :  13:30  -  14:30      کرمان :   15:00

مشهد به بندرعباس :  12:30  -  13:30  -         زابل :  15:00  -  17:00  -  19:00

مشهد به زاهدان :  15:00  -  17:00  -  19:00  -  20:00

مشهد به ساوه : 14:00        قم :  15:00  -  17:00

مشهد به شیراز:  14:30  -  16:30     یزد:  15:00  -  17:00    

مشهد به فردوس :  از 7:00صبح الی 21:00

مشهد به قائم شهر :  8:30  -  9:30  -  16:00  -  17:00  -  19:00  -  22:00

مشهد به کرمانشاه :  9:30  -  15:30

مشهد به کنارک:  14:00   گنبد:  8:00  -  9:00

مشهد به گرگان :  8:00  -  9:00  -  20:00  -  21:00

مشهد به لاهیجان :  13:00  -  14:00 

مشهد به لنگرود :  13:00  -  14:00