معرفی پرسنل

معرفی پرسنل

پرسنل و همکاران در بخش های مختلف شرکت

خط مازندران ( شیفت شب ) :                  آقای علی براتی        09159400010                            

خط مازندران (شیفت صبح ) :                   آقای  قاسم دبیری      09355897573

خط چابهار ، خاش ، کنارک ، سراوان :        آقای امیدآذرخش        09015764484

خط سیرجان ، رفسنجان ، کرمان :           آقای محمود امین         09399925570 

خط زاهدان  :                                   آقای محمد رضا سروش     09151104275

خط زابل ، زهک :                                آقای حسن قربان پور       09153156710

خط قم ، اراک  :                                 آقای مسعود رحیمیان      09159123959

خط کرمانشاه  :                                آقای سید احمد موسوی    09158799498

خط فردوس ، بجستان :                       آقای مسعود رمضان پور    09155571036       شفیت صبح

خط بردسکن   :                                 آقای علی نظری مطلق     09155010994       شفیت صبح